تمام سفارشات فقط از طریق تیپاکس انجام میشود بدین ترتیب سفارشاتی که تا قبل از ساعت ۱۶ هر روز ثبت گردد فردای اولین روز کاری ارسال میگردد و سفارشاتی که بعد از ساعت ۱۶ ثبت گردد پس فردای اولین روز کاری ارسال میگردد.